Luyện tập từ vựng ( Speakout → Elementary 2nd Edition)

Những người thành công làm điều mà những người làm biếng không sẵn lòng làm. Đừng ước nó dễ dàng hơn, hãy ước bạn sẽ làm tốt hơn. (Jim Rohn)

Unit 1: Welcome

Unit 2: Lifestyle

Unit 3: People

Unit 4: Places

Unit 5: Food

Unit 6: The past

Unit 7: Holidays

Unit 8: Now

Unit 9: Transport

Unit 10: Plans

Unit 11: Health

Unit 12: Experiences