Luyện tập ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - Second Edition )

Một người bình thường mà chăm chỉ thì còn hơn mười người giỏi mà lười biếng - Khuyết danh

Unit 1: Linguistics

Unit 2: Sociology

Unit 3: Media Studies

Unit 4: International Relations

Unit 5: Urban Planning

Unit 6: Ecology

Unit 7: Psychology

Unit 8: Health Sciences