Luyện tập từ vựng ( Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition)

Đừng nghĩ bằng Đại Học không quan trọng. Nó cũng giống như tiền vậy, bạn có rồi thì nó mới hết quan trọng.

Unit 1: Identity

Unit 2: Tales

Unit 3: Future

Unit 4: Jobs

Unit 5: Solutions

Unit 6: Emotion

Unit 7: Success

Unit 8: Communities

Unit 9: History

Unit 10: World