Luyện tập từ vựng ( Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd)

Nếu không có đam mê, lấy đâu ra năng lượng cho bạn. Và nếu không có năng lượng, bạn sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. (Donald Trump)

Unit 1: People and places

Unit 2: People and things

Unit 3: Your life

Unit 4: Likes and dislikes

Unit 5: From A to B

Unit 6: Food and drink

Unit 7: Life stories

Unit 8: Fact or fiction?

Unit 9: Buy and sell

Unit 10: Look good

Unit 11: Nature

Unit 12: Good times

Unit 13: Live and learn

Unit 14: Keep in touch