Luyện tập từ vựng ( Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd)

Hãy luôn là phiên bản hạng nhất của chính mình, còn hơn là phiên bản hạng hai của người khác – Judy Garland

Unit 1: People and places

Unit 2: People and things

Unit 3: Your life

Unit 4: Likes and dislikes

Unit 5: From A to B

Unit 6: Food and drink

Unit 7: Life stories

Unit 8: Fact or fiction?

Unit 9: Buy and sell

Unit 10: Look good

Unit 11: Nature

Unit 12: Good times

Unit 13: Live and learn

Unit 14: Keep in touch