Luyện tập từ vựng ( Smart Start 2)

Ba điều cơ bản để đạt được bất cứ điều gì đáng giá là: Chăm chỉ, Bền bỉ, và Lẽ thường. - Thomas Edison

Unit 1: Getting Started

Unit 2: Feelings

Unit 3: Shapes

Unit 4: Numbers

Unit 5: Animals

Unit 6: Free time activities

Unit 7: Arround town

Unit 8: Clothes

Unit 9: Transportation

Unit 10: Classroom Activities

Unit 11: Days of week