Luyện tập từ vựng ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd)

Đừng chỉ ngồi yên và chờ cơ hội đến. Hãy đứng dậy và nắm bắt nó. (C.J Walker)

Unit 1: Sociology

Unit 2: Consumer Behavior

Unit 3: Developmental Psychology

Unit 4: Anthropology

Unit 5: Nutritional Science

Unit 6: Education

Unit 7: Anthropology

Unit 8: Psychology