Luyện tập ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - Second Edition )

Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công - Napoleon Hill

Unit 1: Sociology

Unit 2: Consumer Behavior

Unit 3: Developmental Psychology

Unit 4: Anthropology

Unit 5: Nutritional Science

Unit 6: Education

Unit 7: Anthropology

Unit 8: Psychology