Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd

UNIT 1 - Your world

Tổng số từ vựng: 68

UNIT 2 - Memory

Tổng số từ vựng: 52

UNIT 3 - Across the globe

Tổng số từ vựng: 52

UNIT 4 - Real lives

Tổng số từ vựng: 80

UNIT 5 - Go for it!

Tổng số từ vựng: 94

UNIT 6 - True stories

Tổng số từ vựng: 94

UNIT 7 - Must see!

Tổng số từ vựng: 80

UNIT 8 - Social life

Tổng số từ vựng: 35

UNIT 9 - Stuff!

Tổng số từ vựng: 72

UNIT 10 - Society and change

Tổng số từ vựng: 57

UNIT 11 - Rules

Tổng số từ vựng: 119

UNIT 12 - Your choice

Tổng số từ vựng: 61