Luyện tập ( Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate)

Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công - Napoleon Hill

Unit 1: Activities

Unit 2: Data

Unit 3: Etiquette

Unit 4: Image

Unit 5: Success

Unit 6: Future

Unit 7: Location

Unit 8: Job-seeking

Unit 9: Selling

Unit 10: Price

Unit 11: Insurance

Unit 12: Service

Unit 13: Productivity

Unit 14: Creativity

Unit 15: Motivation