Luyện tập từ vựng ( Intelligent Business ▻ Upper Intermediate)

Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ. (Elbert Hubbard)

Unit 1: Alliances

Unit 2: Projects

Unit 3: Teamworking

Unit 4: Information

Unit 5: Technology

Unit 6: Advertising

Unit 7: Law

Unit 8: Brands

Unit 9: Investment

Unit 10: Energy

Unit 11: Going Public

Unit 12: Competition

Unit 13: Banking

Unit 14: Training

Unit 15: Consulting