Luyện tập từ vựng ( 4000 Essential English Words - Book 1)

Thành công không phải ngẫu nhiên. Đó là sự chăm chỉ, bền bỉ, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh và quan trọng nhất, tình yêu đối với việc mình đang làm. - Pele

Unit 1: The Lion and the Rabbit

Unit 2: The Laboratory

Unit 3: The Report

Unit 4: The Dog’s Bell

Unit 5: The Jackal and the Sun Child

Unit 6: The Friendly Ghost

Unit 7: The Best Prince

Unit 8: How the Sun and the Moon Were Made

Unit 9: The Starfish

Unit 10: The First Peacock

Unit 11: Princess Rose and the Creature

Unit 12: The Crazy Artist

Unit 13: The Farmer and the Cats

Unit 14: A Magical Book

Unit 15: The Big Race

Unit 16: Adams County’s Gold

Unit 17: The Race for Water

Unit 18: The Little Red Chicken

Unit 19: Shipwrecked

Unit 20: The Seven Cities of Gold

Unit 21: Katy

Unit 22: A Better Reward

Unit 23: The Camp

Unit 24: A Strong Friendship

Unit 25: Joe’s Pond

Unit 26: Archie and His Donkey

Unit 27: The Spider and the Bird

Unit 28: The Party

Unit 29: How the World Got Light

Unit 30: Cats and Secrets