Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition

UNIT 1 - Lifestyles

Tổng số từ vựng: 22

UNIT 2 - Makers

Tổng số từ vựng: 85

UNIT 3 - Challenges

Tổng số từ vựng: 54

UNIT 4 - Science

Tổng số từ vựng: 55

UNIT 5 - Explore

Tổng số từ vựng: 62

UNIT 6 - Goodness

Tổng số từ vựng: 40

UNIT 7 - Arts

Tổng số từ vựng: 29

UNIT 8 - Knowledge

Tổng số từ vựng: 48