Luyện tập từ vựng ( Intelligent Business ⋟ Intermediate)

Tôi là người rất tin vào may mắn, và tôi phát hiện ra tôi càng làm việc, tôi càng có nhiều may mắn. - Thomas Jefferson

Unit 1: Companies

Unit 2: Leadership

Unit 3: Strategy

Unit 4: Pay

Unit 5: Development

Unit 6: Marketing

Unit 7: Outsourcing

Unit 8: Finance

Unit 9: Recruitment

Unit 10: Counterfeiting

Unit 11: Markets

Unit 12: Lobbies

Unit 13: Communication

Unit 14: Logistics

Unit 15: Innovation