Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách Smart Start 2

UNIT 1 - Getting Started

Tổng số từ vựng: 14

UNIT 2 - Feelings

Tổng số từ vựng: 9

UNIT 3 - Shapes

Tổng số từ vựng: 4

UNIT 4 - Numbers

Tổng số từ vựng: 10

UNIT 5 - Animals

Tổng số từ vựng: 5

UNIT 6 - Free time activities

Tổng số từ vựng: 7

UNIT 7 - Arround town

Tổng số từ vựng: 4

UNIT 8 - Clothes

Tổng số từ vựng: 8

UNIT 9 - Transportation

Tổng số từ vựng: 4

UNIT 10 - Classroom Activities

Tổng số từ vựng: 11

UNIT 11 - Days of week

Tổng số từ vựng: 4