Luyện tập từ vựng ( Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition)

Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất tinh thần nhiệt huyết. (Winston Churchill)

Unit 1: Lifestyles

Unit 2: Makers

Unit 3: Challenges

Unit 4: Science

Unit 5: Explore

Unit 6: Goodness

Unit 7: Arts

Unit 8: Knowledge