Luyện tập từ vựng ( Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition)

May mắn là món lãi của mồ hôi. Bạn càng đổ mồ hôi, bạn càng may mắn - Ray Kroc

Unit 1: Lifestyles

Unit 2: Makers

Unit 3: Challenges

Unit 4: Science

Unit 5: Explore

Unit 6: Goodness

Unit 7: Arts

Unit 8: Knowledge