Luyện tập từ vựng ( Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd)

Điều tốt đẹp đến với những người làm việc chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc - Khuyết danh

Unit 1: Your world

Unit 2: Memory

Unit 3: Across the globe

Unit 4: Real lives

Unit 5: Go for it!

Unit 6: True stories

Unit 7: Must see!

Unit 8: Social life

Unit 9: Stuff!

Unit 10: Society and change

Unit 11: Rules

Unit 12: Your choice