Luyện tập ( Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd)

Một người bình thường mà chăm chỉ thì còn hơn mười người giỏi mà lười biếng - Khuyết danh

Unit 1: Your world

Unit 2: Memory

Unit 3: Across the globe

Unit 4: Real lives

Unit 5: Go for it!

Unit 6: True stories

Unit 7: Must see!

Unit 8: Social life

Unit 9: Stuff!

Unit 10: Society and change

Unit 11: Rules

Unit 12: Your choice