Easy Word | Luyện nghe nói | Lisening


Luyện nghe nói

Bộ sách Tactics For Listening - Expanding - 3rd

Unit 1: Small Talk

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 2: Plans

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 3: Successful Businesses

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 4: Apologies and Excuses

Tổng số phần nghe nói: 8

Units 1 - 4 Testing focus: Picture-based questions

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 5: Character Traits

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 6: Travel

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 7: Housing

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 8: Can You Believe It?

Tổng số phần nghe nói: 8

Units 5 - 8 Testing focus: Making inferences

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 9: Friendship

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 10: Television

Tổng số phần nghe nói: 9

Unit 11: Cities

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 12: Urban Life

Tổng số phần nghe nói: 8

Units 9 - 12 Testing focus: Question-focused listening

Tổng số phần nghe nói: 4

Unit 13: Special Days

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 14: Fashion

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 15: Favorites

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 16: Phone Messages

Tổng số phần nghe nói: 8

Units 13 - 16 Testing focus: Conversation-based questions

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 17: Past Events

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 18: Vacations

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 19: The News

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 20: Opinions

Tổng số phần nghe nói: 8

Units 17 - 20 Testing focus: Negative in questions and answer choices

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 21: Famous People

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 22: Food and Nutrition

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 23: Predicaments

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 24: Global Issues

Tổng số phần nghe nói: 8

Units 21 - 24 Testing focus: Listening for organization

Tổng số phần nghe nói: 4