Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách 4000 Essential English Words - Book 5

UNIT 1 - The Little Mice

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 2 - The Helpful Abbey

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 3 - The Bachelor’s Lesson

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 4 - The Corrupt Administrator

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 5 - a Famous Accident

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 6 - The Island

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 7 - Small World

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 8 - Becoming a Healer

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 9 - The Weaving Machine

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 10 - Life on the Farm

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 11 - Beethoven’s Gift

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 12 - Brothers

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 13 - The Old Hound

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 14 - Day Without Sight

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 15 - The Big Ship

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 16 - The History of Parachutes

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 17 - “I Didn’t Do It!”

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 18 - The Soldier’s Decision

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 19 - Jane’s Pride

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 20 - Microchips

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 21 - The Twins

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 22 - The New Bioco

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 23 - How Comet Got His Tail

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 24 - The Resourceful Landlord

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 25 - The Man and the Monkey

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 26 - Cosmo’s Flight

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 27 - The First Organ Transplant

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 28 - The Lottery

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 29 - Jen’s New Job

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 30 - The Demon’s Bridge

Tổng số từ vựng: 20