Luyện tập từ vựng ( Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition)

Tôi đã thất bại lặp đi lặp lại trong đời và đó là lý do tại sao tôi thành công – Michael Jordan

Unit 1: New things

Unit 2: Issues

Unit 3: Stories

Unit 4: Downtime

Unit 5: Ideas

Unit 6: Age

Unit 7: Media

Unit 8: Behaviour

Unit 9: Trouble

Unit 10: Culture