Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách Market Leader Pre-intermediate - Third Edition

UNIT 1 - Careers

Tổng số từ vựng: 36

UNIT 2 - Companies

Tổng số từ vựng: 53

UNIT 3 - Selling

Tổng số từ vựng: 44

UNIT 4 - Great Ideas

Tổng số từ vựng: 21

UNIT 5 - Stress

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 6 - Entertaining

Tổng số từ vựng: 37

UNIT 7 - New Business

Tổng số từ vựng: 25

UNIT 8 - Marketing

Tổng số từ vựng: 19

UNIT 9 - Planning

Tổng số từ vựng: 26

UNIT 10 - Managing People

Tổng số từ vựng: 22

UNIT 11 - Conflict

Tổng số từ vựng: 19

UNIT 12 - Products

Tổng số từ vựng: 25