Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách 4000 Essential English Words - Book 2

UNIT 1 - The Twelve Months

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 2 - The Dragon

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 3 - The Battle of Thermopylae

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 4 - The Deer and His Image

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 5 - May 29,1953

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 6 - The Frog Prince

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 7 - A Beautiful Bird

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 8 - Tricky Turtle

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 9 - The Tale of Bartelby O’Boyle

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 10 - Blackbeard

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 11 - Dinosaur Drawings

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 12 - The Mean Chef

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 13 - The Cat and the Fox

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 14 - The Good Student

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 15 - The Lucky Knife

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 16 - Prince Sam

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 17 - Henry Ford’s Famous Car

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 18 - The Priest

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 19 - Mrs. May and the Green Girl

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 20 - Albert Einstein

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 21 - From the Earth to the Stars

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 22 - The Farm Festival

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 23 - The Clever Thief

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 24 - The Doctor’s Cure

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 25 - The Criminal

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 26 - The Two Captains

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 27 - The Duke and the Minister

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 28 - The Fisherman

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 29 - Osiris and the Nile

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 30 - The Taxi Driver

Tổng số từ vựng: 20