Easy Word | Luyện nghe nói | Lisening


Luyện nghe nói

Bộ sách Tree Or Three

Unit 1: /s/ sun

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 2: /z/ zoo

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 3: /ə/ (1) banana

Tổng số phần nghe nói: 4

Unit 4: /θ/ three

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 5: /ð/ feather

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 6: /i:/ sheep

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 7: /ɪ/ ship

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 8: /f/ fish

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 9: /v/ van

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 10: /w/ window

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 11: /ə/ (2) banana

Tổng số phần nghe nói: 5

Unit 12: /m/ mouth

Tổng số phần nghe nói: 5

Unit 13: /n/ nose

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 14: /ŋ/ ring

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 15: /e/ pen

Tổng số phần nghe nói: 10

Unit 16: /æ/ man

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 17: /ʌ/ cup

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 18: /ɑ:/ heart

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 19: /h/ hat

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 20: /ɒ/ clock

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 21: /ɔ:/ ball

Tổng số phần nghe nói: 10

Unit 22: /ə/ (3) banana

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 23: /ɜ:/ girl

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 24: /l/ letter

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 25: /r/ rain

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 26: silent r bird

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 27: /iə/ ear

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 28: /eə/ chair

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 29: /ʊ/ book

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 30: /u:/ moon

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 31: /t/ tin

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 32: /d/ door

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 33: /aʊ/ house

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 34: /əʊ/ phone

Tổng số phần nghe nói: 9

Unit 35: linking /s/ this skirt

Tổng số phần nghe nói: 5

Unit 36: /∫/ shoe

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 37: /ʒ/ television

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 38: /t∫/ chair

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 39: /dʒ/ jam

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 40: /j/ yoga

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 41: /eɪ/ paper

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 42: /ɔɪ/ boy

Tổng số phần nghe nói: 5

Unit 43: /aɪ/ kite

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 44: /p/ pen

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 45: /b/ book

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 46: /k/ key

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 47: /g/ girl

Tổng số phần nghe nói: 8