Luyện tập ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - Second Edition)

Tôi buộc phải cần cù. Ai cần cù như tôi rồi cũng sẽ thành công như tôi - Johann Sebastian Bach

Unit 1: Bussiness

Unit 2: Global Studies

Unit 3: Sociology

Unit 4: Physiology

Unit 5: Psychology

Unit 6: Ethics

Unit 7: Behavioral Science

Unit 8: Psychology