Luyện tập từ vựng ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd)

Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết mà chính là ở ý chí. (Khuyết danh)

Unit 1: Bussiness

Unit 2: Global Studies

Unit 3: Sociology

Unit 4: Physiology

Unit 5: Psychology

Unit 6: Ethics

Unit 7: Behavioral Science

Unit 8: Psychology