Luyện tập ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd)

Tuổi trẻ không siêng năng, già phải hối hận - Cổ Thi

Unit 1: Bussiness

Unit 2: Global Studies

Unit 3: Sociology

Unit 4: Physiology

Unit 5: Psychology

Unit 6: Ethics

Unit 7: Behavioral Science

Unit 8: Psychology