Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd

UNIT 1 - Getting on

Tổng số từ vựng: 41

UNIT 2 - Ups and downs

Tổng số từ vựng: 79

UNIT 3 - It all went wrong

Tổng số từ vựng: 53

UNIT 4 - Your mind

Tổng số từ vựng: 77

UNIT 5 - Face to face

Tổng số từ vựng: 37

UNIT 6 - Big ideas

Tổng số từ vựng: 35

UNIT 7 - Events

Tổng số từ vựng: 54

UNIT 8 - Strange but true

Tổng số từ vựng: 101

UNIT 9 - Getting it right

Tổng số từ vựng: 34

UNIT 10 - Media

Tổng số từ vựng: 35

UNIT 11 - Life issues

Tổng số từ vựng: 45

UNIT 12 - Fame

Tổng số từ vựng: 36