Easy Word | Luyện nghe | Lisening


Luyện nghe

Bộ sách Listen Carefully

Unit 1

Tổng số phần nghe: 9

Unit 2

Tổng số phần nghe: 12

Unit 3

Tổng số phần nghe: 10

Unit 4

Tổng số phần nghe: 8

Unit 5

Tổng số phần nghe: 7

Unit 6

Tổng số phần nghe: 9

Unit 7

Tổng số phần nghe: 7

Unit 8

Tổng số phần nghe: 7

Unit 9

Tổng số phần nghe: 7

Unit 10

Tổng số phần nghe: 6

Unit 11

Tổng số phần nghe: 9

Unit 12

Tổng số phần nghe: 10

Unit 13

Tổng số phần nghe: 7

Unit 14

Tổng số phần nghe: 6

Unit 15

Tổng số phần nghe: 8