Easy Word | Luyện nghe nói | Lisening


Luyện nghe nói

Bộ sách Listen Carefully

Unit 1

Tổng số phần nghe nói: 9

Unit 2

Tổng số phần nghe nói: 12

Unit 3

Tổng số phần nghe nói: 10

Unit 4

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 5

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 6

Tổng số phần nghe nói: 9

Unit 7

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 8

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 9

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 10

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 11

Tổng số phần nghe nói: 9

Unit 12

Tổng số phần nghe nói: 10

Unit 13

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 14

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 15

Tổng số phần nghe nói: 8