Luyện tập từ vựng ( Speakout ⇢ Advance 2nd Edition)

Không phải là bạn có bị đánh gục hay không, mà là bạn có đứng dậy hay không- Vince Lombardi

Unit 1: Origins

Unit 2: Opinion

Unit 3: Places

Unit 4: Justice

Unit 5: Secrets

Unit 6: Trends

Unit 7: Freedom

Unit 8: Time

Unit 9: Inspiration

Unit 10: Horizons