Luyện tập ( Speakout ⇢ Advance 2nd Edition)

Tôi luôn cho rằng nếu bạn đủ chăm chỉ và đủ cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp - Katharine Graham

Unit 1: Origins

Unit 2: Opinion

Unit 3: Places

Unit 4: Justice

Unit 5: Secrets

Unit 6: Trends

Unit 7: Freedom

Unit 8: Time

Unit 9: Inspiration

Unit 10: Horizons