Học từ vựng | Luyện nghe | Lisening


Luyện nghe

Bộ sách Get Ready for IELTS Listening

Unit 1: Friends abroad

Tổng số phần nghe: 11

Unit 2: Food and cooking

Tổng số phần nghe: 14

Unit 3: Presentations

Tổng số phần nghe: 11

Review 1

Tổng số phần nghe: 7

Unit 4: Work

Tổng số phần nghe: 13

Unit 5: On campus services

Tổng số phần nghe: 12

Unit 6: Staying safe

Tổng số phần nghe: 14

Review 2

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Unit 7: Studying, exams and revision

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Unit 8: Shopping and spending

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Unit 9: Hobbies, interests and sports

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Review 3

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Unit 10: Work-life balance

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Unit 11: Comparing cultures

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Unit 12: Exploring the oceans

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Review 4

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Practice test

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....