Easy Word | Luyện nghe nói | Lisening


Luyện nghe nói

Bộ sách Get Ready for IELTS Listening

Unit 1: Friends abroad

Tổng số phần nghe nói: 11

Unit 2: Food and cooking

Tổng số phần nghe nói: 14

Unit 3: Presentations

Tổng số phần nghe nói: 11

Review 1

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 4: Work

Tổng số phần nghe nói: 13

Unit 5: On campus services

Tổng số phần nghe nói: 12

Unit 6: Staying safe

Tổng số phần nghe nói: 14

Review 2

Tổng số phần nghe nói: 5

Unit 7: Studying, exams and revision

Tổng số phần nghe nói: 13

Unit 8: Shopping and spending

Tổng số phần nghe nói: 12

Unit 9: Hobbies, interests and sports

Tổng số phần nghe nói: 13

Review 3

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 10: Work-life balance

Tổng số phần nghe nói: 12

Unit 11: Comparing cultures

Tổng số phần nghe nói: 13

Unit 12: Exploring the oceans

Tổng số phần nghe nói: 12

Review 4

Tổng số phần nghe nói: 6

Practice test

Tổng số phần nghe nói: 12