Học từ vựng | Luyện nghe | Lisening


Luyện nghe

Bộ sách Tactics For Listening - Basic - 3rd

Unit 1: Introductions and Names

Tổng số phần nghe: 8

Unit 2: Describing People

Tổng số phần nghe: 8

Unit 3: Clothes

Tổng số phần nghe: 9

Unit 4: Routines

Tổng số phần nghe: 10

Unit 1 - 4 Testing focus: Picture-based questions

Tổng số phần nghe: 3

Unit 5: Dates

Tổng số phần nghe: 9

Unit 6: Jobs

Tổng số phần nghe: 9

Unit 7: Favorites

Tổng số phần nghe: 8

Unit 8: Sports and Exericse

Tổng số phần nghe: 9

Unit 5 - 8 Testing focus: Question/response items

Tổng số phần nghe: 3

Unit 9: Locations

Tổng số phần nghe: 10

Unit 10: The Family

Tổng số phần nghe: 8

Unit 11: Entertainment

Tổng số phần nghe: 9

Unit 12: Prices

Tổng số phần nghe: 8

Unit 9 - 12 Testing focus: Eliminating answer choices

Tổng số phần nghe: 3

Unit 13: Restaurants

Tổng số phần nghe: 8

Unit 14: Small Talk

Tổng số phần nghe: 8

Unit 15: Vacations

Tổng số phần nghe: 9

Unit 16: Apartment Living

Tổng số phần nghe: 8

Unit 13 - 16 Testing focus: Time management

Tổng số phần nghe: 3

Unit 17: Hopes and Plans

Tổng số phần nghe: 8

Unit 18: The Weather

Tổng số phần nghe: 8

Unit 19: Shopping

Tổng số phần nghe: 8

Unit 20: Describing Things

Tổng số phần nghe: 9

Unit 17 - 20 Testing focus: Listening for details

Tổng số phần nghe: 3

Unit 21: Directions

Tổng số phần nghe: 8

Unit 22: People We Know

Tổng số phần nghe: 9

Unit 23: Places

Tổng số phần nghe: 9

Unit 24: Health

Tổng số phần nghe: 8

Unit 21 - 24 Testing focus: Marking your answer sheet

Tổng số phần nghe: 3