Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd

UNIT 1 - People and places

Tổng số từ vựng: 61

UNIT 2 - People and things

Tổng số từ vựng: 85

UNIT 3 - Your life

Tổng số từ vựng: 95

UNIT 4 - Likes and dislikes

Tổng số từ vựng: 127

UNIT 5 - From A to B

Tổng số từ vựng: 134

UNIT 6 - Food and drink

Tổng số từ vựng: 125

UNIT 7 - Life stories

Tổng số từ vựng: 97

UNIT 8 - Fact or fiction?

Tổng số từ vựng: 98

UNIT 9 - Buy and sell

Tổng số từ vựng: 90

UNIT 10 - Look good

Tổng số từ vựng: 79

UNIT 11 - Nature

Tổng số từ vựng: 114

UNIT 12 - Good times

Tổng số từ vựng: 88

UNIT 13 - Live and learn

Tổng số từ vựng: 91

UNIT 14 - Keep in touch

Tổng số từ vựng: 83