Luyện tập từ vựng ( Global Success - Lớp 6)

Nếu không có đam mê, lấy đâu ra năng lượng cho bạn. Và nếu không có năng lượng, bạn sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. (Donald Trump)

Unit 1: My New School

Unit 2: My House

Unit 3: My Friends

Unit 4: My Neighbourhood

Unit 5: Natural Wonders Of Viet Nam

Unit 6: Our Tet Holiday

Unit 7: Television

Unit 8: Sports And Games

Unit 9: Cities Of The World

Unit 10: Our Houses In The Future

Unit 11: Our Greener World

Unit 12: Robots