Luyện tập ( Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd)

Lời khen tốt nhất mà bạn có thể cho tôi là nói rằng tôi đã chăm chỉ mỗi ngày - Wayne Gretzky

Unit 1: Leisure and sport

Unit 2: Firsts and lasts

Unit 3: Work and rest

Unit 4: Special days

Unit 5: Your look

Unit 6: Going away

Unit 7: Success

Unit 8: Places to live

Unit 9: Places to live

Unit 10: Take care

Unit 11: The best things

Unit 12: Brand new

Unit 13: The right person

Unit 14: Money