Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách 4000 Essential English Words - Book 6

UNIT 1 - The North Star

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 2 - The Fossil Hunters

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 3 - Dressed to Excess

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 4 - The Butler’s Bad Day

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 5 - A Bet

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 6 - Amazing Komodo Dragons

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 7 - Greek Magical Papyri

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 8 - Watch Out!

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 9 - Dangerous Bites

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 10 - The Avalanche

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 11 - The Lydian King

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 12 - The Butler

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 13 - The End of Smallpox

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 14 - The Coward’s Lesson

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 15 - Epidemic in Zimbabwe

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 16 - The Brute and the Billionaire

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 17 - The Tenacious Inventor

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 18 - The Nurse’s Lesson

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 19 - Seizures Then and Now

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 20 - The Greedy Bee

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 21 - The Mayor of Sherman

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 22 - The Editor’s Choice

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 23 - The Ice House

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 24 - Preparing of the Future

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 25 - Hundred Plays

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 26 - The Kidnapping

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 27 - The Earl of Shining

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 28 - The Lord and the Farmers

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 29 - The Shortcut

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 30 - The Mad Hatter

Tổng số từ vựng: 20