Luyện tập từ vựng ( Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd)

Điều tốt đẹp đến với những người làm việc chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc - Khuyết danh

Unit 1: Getting on

Unit 2: Ups and downs

Unit 3: It all went wrong

Unit 4: Your mind

Unit 5: Face to face

Unit 6: Big ideas

Unit 7: Events

Unit 8: Strange but true

Unit 9: Getting it right

Unit 10: Media

Unit 11: Life issues

Unit 12: Fame