Easy Word | Luyện nghe nói | Lisening


Luyện nghe nói

Bộ sách English the American Way: A Fun ESL Guide to Language and Culture in the U.S

Unit 1: New Friends

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 2: Getting Around

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 3: Taking a Drive

Tổng số phần nghe nói: 7

Review: Units 1–3

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 4: Dining in Style

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 5: Get Moving

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 6: Get Away from It All

Tổng số phần nghe nói: 6

Review: Units 4–6

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 7: Home Sweet Home

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 8: Ooh, Money, Money!

Tổng số phần nghe nói: 5

Unit 9: Shop ’til You Drop!

Tổng số phần nghe nói: 6

Review: Units 7–9

Tổng số phần nghe nói: 4

Unit 10: Emergency 911

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 11: What’s Up, Doc

Tổng số phần nghe nói: 4

Unit 12: What’s Up Now

Tổng số phần nghe nói: 5

Review: Units 10–12

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 13: Around Town

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 14: Culture Vulture

Tổng số phần nghe nói: 5

Unit 15: Helping Out

Tổng số phần nghe nói: 4

Review: Units 13–15

Tổng số phần nghe nói: 4

Unit 16: The Better Half

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 17: That’s Life!

Tổng số phần nghe nói: 5

Unit 18: Full Circle

Tổng số phần nghe nói: 5

Review: Units 16–18

Tổng số phần nghe nói: 4

Unit 19: Gadget Central

Tổng số phần nghe nói: 6

Unit 20: 9 to 5

Tổng số phần nghe nói: 7

Unit 21: The Big Interview

Tổng số phần nghe nói: 6

Review: Units 19–21

Tổng số phần nghe nói: 3

Appendix: COMMON IRREGULAR VERBS

Tổng số phần nghe nói: 1