Luyện tập từ vựng ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd)

Người ta sẽ không quan tâm đến những gì bạn nói, mà là những gì bạn đã làm được. (Mark Zuckerberg)

Unit 1: Sociology

Unit 2: Nutritional Science

Unit 3: Information Technology

Unit 4: Marketing

Unit 5: Psychology

Unit 6: Philosophy

Unit 7: Economics

Unit 8: Behavioral Studies