Luyện tập ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - Second Edition)

Một người bình thường mà chăm chỉ thì còn hơn mười người giỏi mà lười biếng - Khuyết danh

Unit 1: Sociology

Unit 2: Nutritional Science

Unit 3: Information Technology

Unit 4: Marketing

Unit 5: Psychology

Unit 6: Philosophy

Unit 7: Economics

Unit 8: Behavioral Studies