Luyện tập ( Market Leader Pre-intermediate - Third Edition)

Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái, chúng ta phải học làm một cách siêng năng trước - Samuel Johnson

Unit 1: Careers

Unit 2: Companies

Unit 3: Selling

Unit 4: Great Ideas

Unit 5: Stress

Unit 6: Entertaining

Unit 7: New Business

Unit 8: Marketing

Unit 9: Planning

Unit 10: Managing People

Unit 11: Conflict

Unit 12: Products