Luyện tập từ vựng ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd)

Những gì chúng ta sợ làm nhất thường là những gì chúng ta cần làm nhất -Tim Ferriss

Unit 1: Marketing

Unit 2: Psychology

Unit 3: Social Psychology

Unit 4: Sociology

Unit 5: Business

Unit 6: Information Technology

Unit 7: Environmental studies

Unit 8: Public Health