Luyện tập từ vựng ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd)

Người ta sẽ không quan tâm đến những gì bạn nói, mà là những gì bạn đã làm được. (Mark Zuckerberg)

Unit 1: Marketing

Unit 2: Psychology

Unit 3: Social Psychology

Unit 4: Sociology

Unit 5: Business

Unit 6: Information Technology

Unit 7: Environmental studies

Unit 8: Public Health