Luyện tập ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - Second Edition)

Điều tốt đẹp đến với những người làm việc chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc - Khuyết danh

Unit 1: Marketing

Unit 2: Psychology

Unit 3: Social Psychology

Unit 4: Sociology

Unit 5: Business

Unit 6: Information Technology

Unit 7: Environmental studies

Unit 8: Public Health