Easy Word | Luyện nghe nói | Lisening


Luyện nghe nói

Bộ sách Tactics For Listening - Developing- 3rd

Unit 1: The Weekend

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 2: City Transportation

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 3: Neighbors

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 4: Celebrations

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 1 - 4 Testing focus: Focused listening

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 5: Restaurants

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 6: Gifts

Tổng số phần nghe nói: 9

Unit 7: Air Travel

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 8: Mishaps

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 5 - 8 Testing focus: Listening for detail

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 9: Jobs

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 10: Keeping fit

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 11: Invitations

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 12: Campus Life

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 9 - 12 Testing focus: Listening for organization

Tổng số phần nghe nói: 4

Unit 13: Hobbies and Pastimes

Tổng số phần nghe nói: 9

Unit 14: Shopping Problems

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 15: Hotel Services

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 16: Movies

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 13 - 16 Testing focus: Picture-based questions

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 17: Fears

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 18: Phone Messages

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 19: Touring a City

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 20: Airports

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 17 - 20 Testing focus: Listening for details

Tổng số phần nghe nói: 3

Unit 21: Hotels

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 22: Traffic

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 23: Roommates

Tổng số phần nghe nói: 9

Unit 24: Travel

Tổng số phần nghe nói: 8

Unit 21 - 24 Testing focus: Question-focused listening

Tổng số phần nghe nói: 4