Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách Speakout → Elementary 2nd Edition

UNIT 1 - Welcome

Tổng số từ vựng: 96

UNIT 2 - Lifestyle

Tổng số từ vựng: 55

UNIT 3 - People

Tổng số từ vựng: 52

UNIT 4 - Places

Tổng số từ vựng: 32

UNIT 5 - Food

Tổng số từ vựng: 77

UNIT 6 - The past

Tổng số từ vựng: 31

UNIT 7 - Holidays

Tổng số từ vựng: 38

UNIT 8 - Now

Tổng số từ vựng: 35

UNIT 9 - Transport

Tổng số từ vựng: 39

UNIT 10 - Plans

Tổng số từ vựng: 68

UNIT 11 - Health

Tổng số từ vựng: 18

UNIT 12 - Experiences

Tổng số từ vựng: 42