Làm kiểm tra | Vocabulary learning | Testing


Các bài kiểm tra ()

Phát âm từ vựng Unit 1 - 18

Tổng số câu hỏi: 25

Thời gian làm bài: 20 phút

Kiểm tra số 2 (Unit 12-24)

Tổng số câu hỏi: 20

Thời gian làm bài: 30 phút