Học từ vựng - Smart Start 2 (Unit 6 - Free time activities)

/ˈsɑː.kɚ/

/tæɡ/

/ˈhɑːp.skɑːtʃ/

/ˌhaɪd.ənˈsiːk/

/riːd bʊks/

/ˈlɪs.ən tuː ˈmjuː.zɪk/

/iːt snæks/Unit 5: AnimalsUnit 7: Arround town

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học