Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 30 - The Demon’s Bridge)

/ˈkɝː.ən.si/

/ ˈsoʊ.ʃə.bəl/

/ˈbɝː.dən/

/ˈkɑːm.prə.maɪz/

/kræft/

/krʊk/

/əˈnɪɡ.mə/

/ˈfrædʒ.əl/

/ˈhaɪ.brɪd/

/ˈɪn.ə.səns/

/mɝːdʒ/

/ˈmɑː.dɚ.ət/Unit 29: Jen’s New Job1 | 2 | Unit 1: The North Star

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học