Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 1 - Getting on)

/ˌæd.məˈreɪ.ʃən/

/ˈen.i.wer/

/əˈstaʊnd/

/ˌɑː.t̬ə.baɪˈɑː.ɡrə.fi/

/ˈkæt.wɑːk/

/ˈkræfts.mən/

/ˈdɑːr.lɪŋ/

/dɪˈstrʌk.tɪv/

/ˌdɪsˈlɔɪ.əl/

/ˈdɑːk.trɪn/

/ˈɡɑː.səp/

/.ɪnˈfek.t̬ɪd/

/ˈlɪv.ɪd/

/loʊð/

/ˈlaʊd maʊðd/Unit 12: Your choice1 | 2 | 3 | Unit 2: Ups and downs

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học