Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 2 - Lifestyle)

/drɪŋk/

/bʊk/

/ˈfʊt.bɑːl/

/ˈweɪ.trəs/

/ˈspɔːrtsˌwʊm.ən/

/əˈklɑːk/

/ˈkɑː.fi/

/fɪlm/

/ˌtiːˈviː/

/ˈrʌn.ɪŋ/

/ˈres.tə.rɑːnt/

/ˈnuːzˌpeɪ.pɚ/

/ˌmæɡ.əˈziːn/

/ˈmjuː.zɪk/

/ˈek.sɚ.saɪz/



Unit 1: Welcome1 | 2 | 3 | 4 | Unit 3: People

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học